Loading...
Department of Public Works

More than 300 interns didn’t get paid for 4 months by Department of Public Works

Here at Khabza.com in January 2015 this year  we posted  internships programe from Graduate Internship 2015 at Tsebo-Bohlale  in the fields of study we recruit from: Environmental and Water Sciences, Water Care and Hydrology. Generational Training & Development in partnership with the Department of Public.  I am so sad to here that they didn’t got paid for about 4 months to day. Here is the full story from one of the interns but is in Xhosa.

 

Molweni Admin nabalandeli balepage,ibali lam lithande ukuba lide ndiyacela ke bantu bakuthi nindinyamezele.

Nali ibali lam, I am a 23 year old young woman in Cape Town. I am a graduate ndiphume klonyaka uphelileyo eskolweni, I was registered nakulonyaka but deregistered kuba ndaye ndafumana internship endithe ndaqala kuyo klonyaka ngoApril.

Le internship program ine interns kwi provinces zoy9 we are more than 300 interns xa sisonke its for water care. Ndiqashwe yinkampani by the name of E-Generational Training and Development (GTD) ndipeyiswa yiyo ze kubekho funders zale internship program Mining Qualification Authority (MQA) ne host company ke which is one of the government departments, for some interns host is the mubicipality.

Lilonke bantu bakuthi there are 3 parties involved apha; E-Generational Training and Development (GTD) abaqashi bethu abasibhatalayo, Mining Qualification Authority (MQA) ifunders ze program kwakunye ne host compani (umaspala or government department) abasibhatali they just give experiential training nje qha.
Izinto ziqhube kakuhle for the first 3 months kwalile kwinyanga ka July safumana email kubaqashi bethu ethi ipayments zalenyanga ka July zizolibaziseka phantsi kwezizathu ezithi we did not submit reports on time nanjengoko silindeleke ukufaka monthly reports. Lihambile ke ixesha ngoAugust kwathwa MQA will conduct varifications of interns kuzo zonke provinces which is one of procedures zabo kakade and after varifications kuzoproceswa nto zepayments. Last varifications were done in KZN on the 14 of August. Akhange kubenjalo instead MQA and GTD started holding meetings and during that time GTD ebethula and only communicate with us upon asking uba kwenzeka ntoni. Uphelile ke noAugust singapeyanga xa abaqashi (GTD) bebuzwa bathi kusagqityezelwa. Lihambile ixesha sisaphangela asiyekanga kwazokuthwa uGTD is being investigated for alligations of corruption ngokokutsho kwabo interns reported kuMQA.

Side safika kuSeptember bethuna singekapeyi kungekacaci nto futhi uba siyakupeya nini kuba abaqashi bathe cwaka with ezimeetings MQA and GTD held they came to conclusion that we as interns are not allowed to communicate with anyone from MQA if we want to know something we should ask abaqashi bethu. Kubenjalo ke kuba ubuthi if fownile kwaMQA kuthwe masilinde GTD asi addresse ngokwakhe. We then as interns zase Cape Town kuSeptember say kwalabour siyofaka complaint against abaqashi bethu (GTD), nge 18 ka Spetember CEO was sent email by le consultant besdibene nayo kwathwa banikwa 7 days to respond, askafumani feed back ke nalapho. Kuthe towards month end ka September kwathwa MQA is asking for last week to conclude investigation 21-25 september. Yebethuna yadlula leveki de kwaphela nyanga kungacaci nto meaning 3 months phelile singapeyi. Suke abaqashi (GTD) bathi artoneys zabo zibacebise ukuba thina zi interns siseMQA kwalbour while bona bemsa ecourt MQA kuba abaqashi bethu (GDT) have proved their innocence but still MQA does not want to release funds. Ziyile ke interns kwalabour kwathwa asikwaz complainer nge funder we can only lay complaint kubaqashi bethu.

Siku October ngok sesayeka uphangela because imost yethu ibirelocatile kuba work places zikude emakhaya it would be 2 hours drive so besirenta near by, abanye baye baqashwa kwezinye provinces. Sizamile ke nje ngazi interns uku approacher radio stations and news papers kuba sifuna uyenza public le issue maybe sofumana impendulo nanjengoko sisemnyameni asazi kwenzekani. Sithethile nemibutho ye unions yezi host company zethu bathi bozama abakwazi ukuzama. Sizibhalele ne political parties azikasiphenduli sisalindile.

Ndizakuni ke bantu bakuthi khanenze nje ngesqhelo nicebise senze njani khonukuze sincedakale kudlaliwe ngathi apha nexesha lethu. Sendicela uba kunegqwetha elikhoyo apha licebise on legal way to go, abanolwazi uba singenza njani okanye owakhe wadibana nengxaki ekumila kunje asicebise. Yinyanga yesine le okooo sijonge enkalweni asazi noba program will continue or izophela uba kunjalo what legal actions can we take because we signed icontract and we want what’s due to us.

Uxolo ngobamde bethuna ndixakiwe. Cela undazise admin xa upostile. Enkosi, Frustrated intern.

Molweni Admin nabalandeli balepage,ibali lam lithande ukuba lide ndiyacela ke bantu bakuthi nindinyamezele. Nali ibali…

Posted by Ndicel' uncedo iyanditya nantsinto bakhaya on Monday, October 12, 2015