Loading...

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni: U-Gatsheni wazala u Lamula, U-Lamula wazala u Zingelwayo, U-Zingelwayo wazala uMpongo, U-Mpongo wazala uNgema, U-Ngema wazala uMdingi Izithakazelo zakwa Ndlovu Gatsheni, Boya beNyathi, Obusonga busombuluka, Mpongo ka Zingelwayo, Nina bakwa Ndlovu zidla ekhaya ngokweswela abelusi, Zase ziluswa intombi uDemazane, Nina baka Demazane Ntombazane, Nina bakwasihlangu sihle, Mthiyane! Ngokuthiya amadoda...

Abakwa Mkhwanazi

Abakwa Mkhwanazi (taken from Indabuko Yakho) Abantu bakwa Mkhwanazi babebizwa ngokuthi abakwa Mpukunyoni. Badabuka eSwazini bake bahlala nabakwa Thabethe nabakwa Mngomezulu. Bagcina behlukana abanye babizwa ngabakwa Mpukunyoni. Ake Sibalamanise: Abakwa Mpukunyoni UMdolomba uzale uCungele no Mantewane, U-Cungele wazala uVilana ozale uMalanda, U-Malanda wazala uSomkhele ozale uMtubatuba, U-Mtubatuba wazala uMgwazeni ozale uMiniyase. Abakwa...

Abantu bakwa Nzama kusengabantu bakwa Wosiyane

Abantu bakwa Nzama kusengabantu bakwa Wosiyane, Imvelaphi yabo ikwa Ngcoba bahlobene no Dube, Nyusa nama Qadi. uNgcobo no Mkheshane bazalwa ngu Vumezitha wakwa Nyuswa bahlobene futhi no Shangase. Abantu bakwa NZAMA Wosiyane baningi eMvoti. Ake selamanise amakhosi akwa Wosiyane ngoba isibongo nesibongo umlando waso ulandeleka ngamakhosi aso. Nzama, Manjanja, Khumalo (hhayi Mntungwa), Mvakela, Mashiza, Ngombane, Mvakwendlu, Tshani (hhayi wama...

Abantu bakwa Mchunu

Abantu bakwa Mchunu kusengabe Nguni bazinza phakathi kwe Thaleni ne Nkandla no Mzinyathi. Isizwe sakwa Mchunu sagqama ngenkathi kubusa inkosi uDingiswayo kwa Mthethwa, ngaleso sikhathi sabe sibuswa uMacingwane. UMuzi ka Macingwane wabe use Thaleni ubizwa ngokuthi kuse Ngonyameni. Izibongo ezihlobene nabakwa Mchunu u Majola, Mcumane, Ngqulunga no Ndawonde. Ake sibazalanise: U Mavovo uzale uNyanda Lubhoko (Dubandlela) uLubhoko wazala uJama,...

bantu bakwa Ngobese

bantu bakwa Ngobese Abantu basemaQungebeni. Kuthiwa lababantu babehlala emigedeni ngase Ntabantuzuma kwaze kwaba nezinsolo zokuthi bangama Zimu kodwa zaphela uma kubonakala imfuyo eningi kanti futhi babenamasimu. Bavelele kakhulu ngesikhathi inkosi uSenzangakhona Zulu ethatha isithole sakhona uMphikase. Yiso lesisithole esingunina wenkosi uDingane owasoconga umnewabo iLembe. U Mphikase wabe engunkosikazi wesithapha ka Senzangakhona. Indawo yabo...

Abantu bakwa Buthelezi Shenge

Abantu bakwa Buthelezi Shenge Umlando esinawo wabantu bakwa Buthelezi uqala ku Shenge futhi okunye esikutholayo ukuthi bangaba Ntungwa singazi noma bukhona ubuhlobo naba Ntungwa bakwa Khumalo. U Shenge uzale uMageba (hhayi uMageba Zulu), yena wazala u Qwangubana no Nyathikazi, u Qwangubana wazala u Mevana no Cole, u Cole wazala u Lubisi, Mtshubhane kanye no Msicwa. U Mtshubhane wazala u Malahle, u Msicwa wazala u Mandulo. U Nyathi (Nyathikazi)...

Abakwa Nkosi Ndlangamandla noma Dlangamandla

Abakwa Nkosi Ndlangamandla noma Dlangamandla. Lababantu abaNtungwa futhi bahlobene nabakwa Khumalo kodwa abanabo ubuhlobo obuseduze no Nkosi Dlamini. Abantu bakwa Nkosi Ndlangamandla bangama Ntungwa ngoba bazalwa yindoda yakwa Khumalo. Igama lalendoda kwabe kungu Siwela indodana ka Gasa. U Gasa wayenamadodana amathathu aziwayo okwakungu Magugu inkosana, Donda weZiziba, no Siwela. U Siwela wayengoka Gasa ka Zikode ozala uMashobana ka Mkhatshwa ka...

Abantua bakwa Mthethwa bangama Lala-Nguni

Abantua bakwa Mthethwa bangama Lala-Nguni bazinze ezindaweni zako Mpangeni nase Mtubatuba, Showe, Richards Bay. Inkosi yabo eyaduma kakhulu u Godongwane owagcinwa ebizwa ngo Dingiswayo. Nguye owamukela uShaka futhi wamfundisa namacebo okulwa. Isizwe sakwa Zulu sabe singaphansi kwesizwe sakwa Mthethwa ngeminyaka yo 1700. Nanka amakhosi aziwayo akwa Mthethwa ngo: 1753———-Xaba 1771———-Madago 1789———-Khali 1807———-Jobe...

The Dlamini People

The Dlamini People Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele. Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje: Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi,...

MDLULI

MDLULI Lukhele, Nyoka, Sikhangisa, Nzimande, Bhekiswayo MDLALOSE Nyande we Phahla, Khwenta, Madlula, Mgabashe, Bhudukuziwa, Phangakufa, Dikane, Wena we Phahla elinhloko, Sphangula Sayo Ngoye, Magutshwa lapho engekefe khona, Wena ka Nhlangothi zibomvu amanxeba, Wena webhaxa elithanda impi, Ngoba ladla uDayi ka Skhova NKWANYANA Nina beNkonyane ka Ndwandwe, Mncwango, Dlalisa, Mpisane, Masuku, Mtshali, Siyaya, Nxumalo

Abakwa Khumalo,

(Velaphi Ndlukayise Khumalo) Abakwa Khumalo, Mabaso no Nkosi bazalwa ngu Mntungwa ka Mbulazi. U Mabaso wabe emdala. U Khumalo ka Mntungwa ka Mbulazi wazala uMkhatshwa owazala uZikode owazala u Gasa no Mashobane. U Zikode wazala uMagugu, Donda, Siwela owazala uMlotshwa. U Magugu wazala uNkonyeni owazala uMtekuza owazala uMazungezi yena owazala uMandlalela. U Mashobane wazala uMzilikazi. U Mzilikazi wazala uMangwana no Nkulumane owazala u Nokhenke...

Mnguni ka Yeyeye

Mnguni Mnguni ka Yeyeye, Qwabe, Gumede, Khondlo, Phakathwayo, Malandela, Mpangazitha, Caluza, Ndlela, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mzimela, Mfeka, Donda, Maphanga, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Nozulu, Msiza, Khuzwayo, Mazalankosi Gumede Yeyeye, Caluza, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mfeka, Mzimela, Donda, Maphanga, Mpangazitha, Phakathwayo, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Qwabe, Msiza, Nozulu, Malandela, Khuzwayo, Khondlo, Mazalankosi Khuzwayo Gumede,...

Abakwa Hlongwane

Hlongwane Sangweni, Ngwane, Masumpa, Ngwadi, Matiwane, Masingasileka, Nduku Zinobulongwe, Ngwane ongaweli ngezibuko owela ngezimpambosi zomfula, Zikhali azilingani nezama xhegwana, Mdungude, Siyane, Nqobokazi, Songobese, Gwembeshe, Mzamo, Zikhali Khanyile Sogoni, Sthopho othi udlinkomo kanti udlimpisi, Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona, Mahamba kancane Sogodi, Phondo olukhulu olwavuma kwavuma amadoda, Shalashala elihle elithi ukuvuma...

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu

Abakwa Mbatha kusengabantu bakwa Shandu, MBEJE, Dladla. Lababantu babakhe eMangeni ngase Nkandla okwathi muva inkosi yabo uNdaba ka Sontshikazi wathuthela eNhlazatshe ngase Vryheid nesizwe sakhe. Kulapho azalela khona oMbeje, Dladla no Shandu. Lendawo bayithanda ngoba yayiseduze kwabahlobo babo bakwa Zulu e Babanango kanti iseduze komfula iMfolozi emhlophe kanti futhi neNtaba iNhlazatshe inechibi elingomi lapho imfuyo ebeyikwazi ukuthola amanzi...

Abakwa Mqwathi

Mqwathi Bangula, Dumba, Mhotho, Cakeni, Bhabha, Sxolothi, Sximba, Bhaxane, Nzothwa, Qhinebe, Qolo, Zikhali, Jojo, Tiyeka, Butsolo beentonga, Qoma, Siqo, Nyoyela/Ngogela Ama-Qwathi atholakala eMpumakoloni bakhuluma ulimi lwesi Xhosa. Izibongo zabo aziphelelanga lapha ngoba banokuthi basebenzise igama likakhokho njengesibongo. Uma ufuna ukuqonda umuntu wakhona ukuthi ungubani ngqo buza isiduko sakhe.

Xaba

Xaba Shwabade, Nonkosi Ntombela Mpangazitha, Mahlobo, Ntanzi, Msangula, Gebhezi, Zulu, Lukhwazi, Mageba, Hlongwa, Mahaye, Nodangu, Sokhela, Nzuza, Khawula, Mshazi Khuboni Maseko, Simelane Ndlovu Gatsheni, Boyabenyathi, Zingelwayo, Mpongo, Mthiyane, Mdubusi Ntuli Mbhele, Mphemba, Nyathi, Godide, Ndlela ka Sompisi, Sothole, Gudukazi uyi Ncwayo, Khuboni, Guqa, Masalela, Mazimuzimu, Mgwabini, Langa Jiyane-Lamola Zinyane, Mthembu Gambu Memela,...

Ntshangase

Ntshangase Mgazi, Biyela, Menziwa Mthiyane Ndaba, Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi, Mzwili, Nqoboka, Skhangane, Langa, Ndlovu, Dlemdlem, Sokotshane, Mhlungu, Madela, Lingode, Sibhene, Gobholubabayo, Masingasilele, Sokhulu Zuma Nxamalala, Msholozi, Matomela, Bophela, Novela, Mpisi, Zitha, Lugaju, Chongochi, Nyambisa, Hlokohloko, Maphumephethe Zwane Mangethe, Cebekhulu, Mbengo, Mbambo, Mungwe, Phikelela, Nsela, Ndabakansele, Zikode, Nsele, Mafu,...

Abakwa Dlomo

Njoko Nqamane, Nsele, Lindamkhonto, Phangisa Dlomo Mkhabela, Dinangwe, Bhelesi Gamede Magadlela, Mkhohlwa, Mbebe, Mhlungu, Sebenzekhaya Dlungwana Nondaba, Gagashe, Zondi, Phithikela, Mathaba, Nyanzela Mdlalose Nyanda, Maduna, Dikane Gaba Nyawose, Mzoneli Thabethe Mangethe, Gema, Sosibo Doyisa Khoso, Mzengezi, Mvubu Donda Ngonyama, Masinga, Thusini, Manqele, Mzimela, Mnguni Sithole Jobe, Mondise, Matshana, Maphitha, Maqoqo, Ngqikazi, Mgidi,...

Tshabalala

Tshabalala Mshengu, Donga luka Mavuso, Ngxabalala, Chagwe, Mayaba, Mabhedla, Thapho, Thingisi, Shevi, Bhuqa, Sayiwana, Bhokwe, Samanisi, Mehlwempi, Sagqubha, Magudulela, Ndleko, Mnoniwa, Phikindaba, Nkosikayikho. NB: Lapha amanye amagama awazange abe yizibongo. Dubazane Mntungwa, Mvelase, Mbulazi Gumbi Somkhanda, Ndandali, Mdakane, Jele, Mehlenkomo, Ntini, Mlotshwa Jele Nonyanda, Luvuno Hlophe Samela, Thumbeza, Khala, Myeni, Mabhengu, Nteshane,...

Makhoba

Makhoba Gwabini, Hamashe, Manzini, Geda, Ncwane nga Nkomo, Sengwayo, Zungu Blose Ndelu, Shinga, Bohlela, Thunga, Madiba Khuluse Hlongwa, Gabhezi, Gebhezi, Mdindela Dimba Dakada, Fanisa, Fenya, Nkondlane, Mnguni Dlungwana Nondaba, Gagashe Dlamlenze Shamase, Nzima Nkomo Yengwayo, Malinga, Ludonga, Mavuso, Mdladla, Mcineka, Gwazela, Phangisa Chamane Nzima, Wosiyane, Mashiza Chule Nxele, Mswe